logopl                                                                                                                                                      Skip to English version pol

E-ISSN 2084-1558   ISSN 2084-7696  

To jest jedyna legalna, autoryzowana i pełna strona archiwalna
czasopisma naukowego "Przestrzeń Społeczna (Social Space)"

Obowiązkiem uczonego jest nieposłuszeństwo myślenia - Stanisław Ossowski


WITAMY
NA STRONIE OGÓLNODOSTĘPNEGO
ELEKTRONICZNEGO CZASOPISMA NAUKOWEGO

Przestrzeń Społeczna (Social Space)

Cele i zakres

        Przestrzeń Społeczna (Social Space) jest interdyscyplinarnym polsko-angielskim dwujęzycznym czasopismem naukowym publikujących teksty jednojęzyczne. Publikuje ono artykuły, eseje, notatki naukowe, eseje recenzyjne, recenzje, dyskusje i komentarze. Przyjmując za punkt wyjścia socjologię, czasopismo promuje dyskusję między badaczami zajmującymi się poszczególnymi naukami społecznymi, w tym antropologią społeczną, psychologią społeczną, geografią społeczną, politologią, kulturoznawstwem itp. Czasopismo koncentruje się na współzależnościach między społeczeństwem a przestrzenią, szukając punktu równowagi między spostrzeżeniem socjologów, że przestrzeń ma znaczenie, a przekonaniem geografów społeczno-ekonomicznych, że sama przestrzeń wyjaśnia niewiele, jeśli w ogóle cokolwiek. Czasopismo umożliwia szybką publikację prac badawczych i dyskusję o nich, z korzyścią dla każdej z zainteresowanych dyscyplin.

        Czasopismo publikuje teksty teoretyczne i metodologiczne oraz silnie osadzone teoretycznie prace empiryczne wnoszące wkład do debaty międzydyscyplinarnej. Filozofia czasopisma opiera się na założeniu, że zasadnicze znaczenia dla skutecznej praktyki mają dobre teorie i solidne metodologie. Zachęcamy do nadsyłania tekstów krytycznych, w tym recenzji. Przyjmujemy do publikacji zarówno teksty ilościowe, jak i jakościowe, oparte na metodologii pozytywistycznej lub humanistycznej, jeśli spełniają one wysokie wymogi anonimowych recenzji naukowych. 

        Czasopismo jest w zamierzeniu międzynarodowe, mile widziane są jednak teksty trafnie promujące koncepcje, teorie i poglądy polskie, mniej znane w literaturze światowej. Odnosi się to również do tekstów innych autorów spoza rdzenia światowego systemu społeczno-ekonomicznego, dających szansę bezpośredniej dyskusji badaczy z pominięciem tego rdzenia. Przyjmujemy teksty po angielsku lub po polsku z angielskojęzycznymi abstraktami.
        
        

Przestrzeń społeczna na rynku wydawniczym

         Chociaż przestrzeń społeczna była przedmiotem dyskusji w socjologii, nie było dotychczas
w socjologii polskiej czasopisma poświeconego przestrzeni społecznej, z trudem też dałoby się znaleźć takie w socjologii światowej. W tym zatem sensie czasopismo wypełnia niszę. Z drugiej natomiast strony, teksty z geografii społecznej, w tym poświęcone przestrzeni społecznej, nawet bardzo interesujące i podstawowe, są przez socjologów słabo znane. Nie było dotychczas interdyscyplinarnego czasopisma, którego przedmiotem zainteresowania byłaby przestrzeń społeczna, ani dwujęzycznego czasopisma polsko-angielskiego promującego na forum międzynarodowym polskie idee w naukach społecznych. 

   Teksty spełniające najwyższe wymogi redakcyjne mogą zostać opublikowane w ciągu kilku tygodni. W tym przypadku nie pobieramy żadnych opłat ani za przesłanie tekstu, ani za jego redakcję, ani za publikację.

        Czasopismo Przestrzeń Społeczna (Social Space) jest indeksowane w bazach: SCOPUS (Q2), Index Copernicus Journals Master List (ICV=94,34), Arianta, DOAJ, Electronic Journals Library, JournalSeek, BazHum, ERIH+ oraz w Wykazie Ministerstwa 70 pkt.

Zakres przedmiotowy

społeczeństwo w przestrzeni i regionie

. socjologia miasta
. socjologia metropolii
. teoria i filozofia przestrzeni i regionu
. struktura ekologiczna miast
. przestrzeń społeczna i jej percepcja
. przestrzenie wirtualne

zbiorowości terytorialne

. struktura i zmiany zbiorowości terytorialnych w różnych skalach przestrzennych
. tożsamości terytorialne 
. miejsce i ojczyzna prywatna
. globalizacja
. globalność, lokalność i glokalność

naród, język i religia

. teoria narodu
. kwestie językowe
. sacrum i profanum w przestrzeni (miejskiej) 
. granice i pogranicza
. kresy i (de)kolonizacja

integracja społeczna

. inkluzja, ekskluzja i getto
. bariery przestrzenne

przestrzenie kultury

. kapitał społeczny i kulturowy
. socjologia i antropologia codzienności
. przestrzenie płci kulturowych

metodologia nauk społecznych

przestrzenie polityki i mediów

. geografia wyborcza
. marketing polityczny
. przestrzenie w mediach

przestrzeń geopolityczna

. państwo, racja stanu, interesy narodowe
. rdzeń i peryferie

. przestrzeń polityczna, kod i kodeks geopolityczny

 

last updated: 30.12.2022

by Rafał Waśko

Copyright 2022 © Zbigniew Rykiel & Stowarzyszenie Naukowe
Przestrzeń Społeczna i Środowisko

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2022 © Zbigniew Rykiel & Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko